Školní zralost

Optimální připravenost Nedostatečná připravenost

 vyjadřování ve větách a jednoduchých souvětích
schopnost konverzace s dospělými

schopnost spontánního popisu dějů a poznatků

umí vyprávět o rodičích, sourozencích

 vyjadřování pomoci jednotlivých výrazů a jednoduchých vět

vyprávění je nesrozumitelné, chaotické

neklade otázky k doplnění svých znalostí

dětská zpěvavá intonace, mazlivá výslovnost

 orientace v okolí, zná svoji adresu
jména a povolání rodičů
 nezná základní údaje o svém okolí

 má rozvinuty základy logické paměti

zná číselnou řadu do deseti

chápe vztah větší-menší, více-méně

 nezná číselnou řadu

chybný úsudek

vyspělost v grafických projevech
umí napodobit tiskací písmo
zná několik tiskacích písmen
umí popsat nakreslený obrázek
má správný úchop tužky

neobratné zacházení s tužkou

v nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednoduché předměty

je schopno soustředit se na práci
odolává rušivým podmětům

obtížně se soustřeďuje

nechá se rozptýlit
často přerušuje práci

dovede navázat kontakt s cizí osobou

vyhýbá se cizím osobám
je stydlivé až bázlivé

 umí ovládnout své emocionální projevy

jedná impulzivně, bez zábran
předvádí se

umí pracovat ve skupině pod dálkovým vedením
schopnost zapojení do kolektivních her
chápe pravidla
umí ustoupit jinému dítěti

pracuje jen v bezprostředním kontaktu dospělého

stojí stranou, nenavazuje kontakt

při hře je svárlivé, agresivní

samostatnost - umí se obléknout, najíst
udržovat pořádek
správně plní pokyny
má zájem o úkoly
započaté práce umí dokončit

nesamostatné, nedbá o pořádek

ničí věci a knihy

nepokouší se pomáhat

u práce nemá výdrž

převládá zájem o hru

podřizuje se pokynům dospělých
chápe jejich nutnost
je neposlušné, odmítá vyhovět