Slovo ředitelky školy

Vážení rodiče, milí žáci a všichni přátelé školy,

začíná školní rok 2021/2022. Přiznám se, že mnozí z nás věříme hlavně, že to bude rok normální školní práce, kdy ředitelé a učitelé budou řešit vzdělávání našich dětí především.

Od června jsme se snažili splnit všechny plánované úkoly oprav a úkolů po revizích našich budov a zařízení. V budově mateřské školy jsme zadali dokončení plotu včetně krycí textílie. Ve školní jídelně je vyměněn motor provozního výtahu dopravující stravu do MŠ. Firma, která nám zajišťuje IT servis dokončila zasíťování MŠ, výrazně nám pomohla s elektroinstalací v kanceláři vedoucí ŠJ. Tato kancelář je upravena dle pokynů KHS a kuchařkám jsou nyní k dispozici odpovídající pracovní podmínky. Každá kuchařka má vlastní novou dvojskříňku na oblečení, vedoucí školní jídelny dostala nový pracovní stůl a skříň na administrativu. Tohle vše se podařilo díky osvědčeným a ochotným místním řemeslníkům. V takovém malém prostoru se vystřídal pan Andrejovský se svým parťákem a vylepšili sanitární vybavení, posunuly topná tělesa. Pan Zdeněk Bejček zajistil zednické práce. Pan Dubas dokončil elektroinstalaci, pan Michal Svoboda zajistil zasíťování kanceláře. Velkou pomocí bylo také zajištění firmy na opravu veškerých žaluzií v obou školních budovách. Za to patří dík paní Monhartové a firmě z Rokycan. Pan Zdeněk Bejček pracoval i v budově ZŠ a zorganizoval kompletní výměnu staré dlažby v 1. patře a v mezipodlaží k půdě. Velice si vážíme vstřícnosti všech, a jen díky jejich přístupu můžeme k 1. září mít školní budovy připravené. Kromě toho jsme v průběhu prázdnin doplňovali zásoby učebnic a pracovních sešitů, testů, čistících a hygienických prostředků, ale také výtvarných a kancelářských potřeb pro MŠ i ZŠ.

Každé léto je také ve znamení personálních změn. Podařilo se nám pedagogické sbory doplnit s odpovídajícími odbornostmi, rovněž zajistit dle doporučení PPP a SPC počty asistentů pedagoga. Velice se nám daří spolupráce s PPP Rokycany, poradna výborně reaguje na naše potřeby a panuje mezi námi vzájemná důvěra.

Nezaháleli ani učitelé a v průběhu prázdnin jsme aktualizovali školní vzdělávací program tak, jak nás vybízí změna RVP pro základní vzdělávání. Zásadní změnou je obsah předmětu Informatika / dříve Informační technologie/. Ve 2. a 3. třídě budeme pokračovat ve výuce základních uživatelských dovedností při práce s PC, tabletem. Ve 4. a 5. třídě je však obsah předmětu dán do 4 oblastí: Data, informace a modelování, Algoritmizace a programování, Informační systémy a Digitální technologie. Abychom ve sboru měli čas seznámit se s novým učivem bude 5. třídu v tomto předmětu vést externí pedagog pan Mgr. Michal Svoboda a my se od něho budeme dále vzdělávat. Čtvrtou třídu zajistí paní učitelka Mgr. Matoušková.

Všechny školy obdržely doporučení MŠMT k výuce, zejména k počátku školního roku. Počítáme s adaptačním obdobím. Každý vyučující si zmapuje míru schopností žáků vybavit si učivo a pracovat s ním. Podle toho pak učitel zvolí postup v jednotlivých předmětech.

Důraz klademe na schopnost čtení, ta ovlivňuje následně úspěšnost ve všech vyučovacích předmětech. Dále schopnost komunikace, matematické dovednosti, jazykové kompetence, pohybové dovednosti a nově digitální kompetence. Cílem každého učitele je vybrat základní učivo, a to předložit. Úkolem učitele je pracovat činnostně, prožitkově, motivovat, zařazovat práci ve dvojicích, zadávat projekty, podporovat zkoumání, bádání, vlastní řešení.

Vážení, přeji všem pevné zdraví, mnoho sil a energie pro start škol po době velmi zvláštní.

Mgr. Aubrechtová