Práce s žáky s podpůrnými opatřeními, se speciálními vzdělávacími potřebami 

Vede:

- třídní učitelka na základě doporučující zprávy PPP či SPC

- jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- škola poskytuje personální a další podporu dle doporučení školských poradenských zařízení

 

 

Probíhá:

 

- v rámci běžné výuky probíhá práce žáka s SVP s asistentem pedagoga

- je možné dohodnout další doučování mimo rozvrh třídy

- asistent pedagoga může v určitých případech docházet za žákem domů /bývá to ošetřeno v doporučení PPP či SPC