Návrat žáků do školy

Zveřejněno: 24. 11. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Obnovení prezenční výuky pro celý 1. stupeň ZŠ 

Vá­že­ní ro­di­če,

od pon­dě­lí 30.11. 2020 bu­de ob­no­ve­na pre­zenč­ní vý­u­ka pro všech­ny žá­ky na­ší ško­ly.

Všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce vám zodpoví tříd­ní uči­tel­ky na va­še kon­takt­ní mai­lo­vé ad­re­sy.

Stej­ně ja­ko v pří­pa­dě ná­vra­tu prv­ní a dru­hé tří­dy pla­tí:

-        Učí se pod­le běž­né­ho roz­vr­hu, ne­ní po­vo­le­na vý­u­ka zpěvu a sportovní činnosti

-        Vstup do ško­ly pou­ze s rouš­kou, rouš­ka je po­vin­ná  i po ce­lou do­bu po­by­tu ve ško­le i v dru­ži­ně  (s vý­jim­kou sva­či­ny a obě­da)

-        Škol­ní jí­del­na je k dis­po­zi­ci všem při­hlá­še­ným žá­kům, vý­de­je obě­dů bu­dou roz­lo­že­ny tak, aby se žá­ci jed­not­li­vých tříd ne­se­tká­va­li

-        Dru­ži­na bu­de v pro­vo­zu i na­dá­le zvlášť pro dě­ti z prv­ní a zvlášť pro dě­ti ze dru­hé tří­dy. Pro tře­tí  a čtvrtou tří­du se nám po­da­ři­lo za­jis­tit sa­mo­stat­ný pro­voz do 15­ti ho­din po vyučování, (tře­tí a čtvrtá tří­da je bez ran­ní dru­ži­ny - zá­kaz spo­jo­vá­ní růz­ných tříd v rám­ci škol­ní dru­ži­ny). Od­dě­le­ní dru­ži­ny mo­hou v rám­ci ob­vyk­lé­ho pro­vo­zu fun­go­vat až od pře­cho­du na 2. stu­peň ta­bul­ky PES.

-        Do ško­ly mo­hou pou­ze zdra­vé dě­ti, bez pří­zna­ků re­spi­rač­ních one­moc­ně­ní  (ne­tý­ká se aler­gií, ast­ma­tu..)

-       Ve ško­le bu­de za­jiš­tě­no do­dr­žo­vá­ní všech pro­tie­pi­de­mic­kých opat­ře­ní.

-       Navrhnu třídním učitelům od 3. do 5. třídy možnost izolovat žáky jednotlivých tříd, co se týká využití šaten nebo nošení oblečení do tříd.

Prosím rodiče, aby oblékali dostatečně své děti, a to z důvodu doporučovaného častého větrání školních prostor v průběhu vyučování.

Zároveň se zahájením prezenční výuky skončí distanční podpora vzdělávání. Na žáky, kteří nenastoupí do školy bude nahlíženo jako na žáky nemocné a jejich nepřítomnost musí být omlouvána řádně. Nadále však mohou být žákům zadávány úkoly přes smluvené aplikace.

 

Mgr. Aubrechtová