Informace k zápisu do mateřské školy

Vážení rodiče, informace k zápisu do MŠ naleznete v následujících odkazech:

Informace pro rodiče k „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“

Zápis do MŠ Volduchy byl vyhlášen dne 24. 04. 2017

Rodiče v den zápisu přinesou:

  • „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (podepíší oba rodiče),
  • „Evidenční list“ potvrzený lékařem (podepíší oba rodiče)
  • kopii rodného listu, doklad o bydlišti, občanský průkaz a další rozhodné dokumenty pro předškolní vzdělávání dle individuálních potřeb dítěte

    Při rozhodování o přijetí dítěte bude postupováno dle správního řádu a příslušné směrnice  „Kritéria pro přijímání dětí“ k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. S výsledkem budete seznámeni:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích),
  • na webových stránkách školy: www.skolavolduchy.cz

Registrační číslo: přidělí MŠ při zápisu.V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude přiděleno Vaší žádosti registrační číslo.

S žadateli, kterým ředitelka nevyhoví, bude telefonicky dojednána schůzka k osobnímu jednání s možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 31. 05. 2017

 Rozhodnutí o přijetí

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude předáno v písemné podobě.

 

Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V řízení o odvolání proti rozhodnutí ředitelky Mateřské školy vyřizuje odvolání nejdříve Mateřská škola a teprve pak je odvolacím orgánem Krajský úřad Plzeňského kraje. Po uplynutí odvolací lhůty nabývá rozhodnutí právní moci.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole ……. též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.