Školní řád Mateřské školy Volduchy

Údaje, uvedené ve Školním řádu, jsou v souladu se Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním…..a jiném vzdělávání a Vyhláškou o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. a jsou   z á v a z n é   pro rodiče i zaměstnance školy.

1.  Společná ustanovení a organizace

Provoz MŠ - celodenní

Provoz školy je od 6.30 do 16.00 hodin (včetně provozu o prázdninách). Provoz mateřské školy je přizpůsoben požadavkům rodičů.

Provoz mateřských škol může být omezen a  přerušen v měsíci červenci a srpnu, popřípadě v obou měsících. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením činnosti MŠ  pak ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem  zajistí pobyt dítěte v jiné mateřské škole. Pokud to není možné, vydá zástupci dítěte potvrzení o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Denní příjem dětí je od 6.30 do 8.00 hodin.

Doporučená doba vyzvedávání je po obědě ve 12.00 – 12.30 hodin a po odpolední svačince od 14.30 – 16.00 hodin. Mateřská škola je odemčena v době od 6.30 do 8.00 hod., od 12.00 do 12.30 hod. a od 14.30 do 16.00 hodin.

Mimo tuto dobu je mateřská škola z bezpečnostních důvodů  uzamčena!

Paní učitelky jsou oprávněny vydat dítě pouze zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem.

Kapacita mateřské školy

Kapacita MŠ Volduchy je 62 dětí s platností od 1.9.2014

Zápis a přijímání dětí do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se provádí v budově mateřské školy. Potřebné formuláře jsou na webových stránkách MŠ nebo u pedagogů MŠ

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy, o termínu budou rodiče vyrozuměni prostřednictvím místních vyhlášek, rozhlasu, tisku. Přihlášky je možno přijímat podle potřeb rodičů i individuálně v průběhu školního roku.

O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií přijímání. O zařazení dítěte jsou rodiče písemně informováni zasláním „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, dále je výsledek přijímacího řízení oznámen na vývěsce OÚ, na webových stránkách pod číslem přijímacího řízení, které je individuální pro každé dítě.

Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, které bez obtíží zvládnou úkoly stanovené pro předškolní vzdělávání  a soužití v daném kolektivu. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrnečku i skleničky, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit pleny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se samo umět svlékat, oblékat a nazouvat obuv.

Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

Při zařazení dítěte se zdravotním postižením, je třeba tuto skutečnost předem projednat s ředitelkou školy a předložit zprávy od pediatra, odborného lékaře, které obsahují doporučení pro výchovu a vzdělávání dítěte v běžném předškolním zařízení.

Docházka a omlouvání dětí

Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známá, omluví rodič dítě neprodleně /např. nemocné dítě/.

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte, po předchozím písemném upozornění rodičů, jestliže:

 • dítě bez omluvy zástupcem dítěte nejméně 1 měsíc do MŠ nedochází
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, např.: neplatí-li stravné, neplatí-li školné

Stravování dětí

V souladu s vyhláškou o  školním stravování jsou rodiče povinni nepřítomnost dítěte nahlásit den předem, nejpozději téhož dne do 8.00 hodin ráno. Nebude-li dítě do této doby omluveno, bude se mu stravné za tento den nepřítomnosti započítávat.

V případě nemoci dítěte mají rodiče možnost /pouze první den/ vyzvednout si oběd ve školní jídelně do 11.30 hodin. Později nebude oběd vydán a porce bude rozdělena na přídavky.

Dítě, které je v mateřské škole přítomno v době hlavních jídel, se stravuje vždy. Výše stravného činí  32,- Kč za dítě a den, v ceně jsou 2 svačiny, oběd, pitný režim.

 • Podávání vlastní stravy z domova je v předškolním zařízení nepřípustné.
 • Stravné jsou rodiče  povinni zaplatit nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.
 • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny

Příspěvek na provoz zařízení – úplata v MŠ

Na základě rozhodnutí  ředitelky organizace je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání viz „Rozhodnutí o výši úplaty“. Tento příspěvek se použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ.

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi /§ 4 odst.2 zákona č.111/2006Sb.

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba , která o dítě  osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy

Zákonný zástupce je povinen oznámit ředitelce MŠ změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku do osmi dnů od nastalé změny vzhledem k prominutí důvodů o osvobození částky úplaty.

Příspěvek se platí bankovním převodem z účtu plátce. Při platbě uvádějte variabilní symbol dítěte.

Nebude-li opakovaně po 2 měsíce příspěvek zaplacen, může ředitelka po předchozím písemném upozornění rodičů ukončit docházku dítěte do MŠ.

2.  Práva a povinnosti rodičů a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Rodiče jsou povinni předat své dítě   o s o b n ě   učitelce, jinak nebude MŠ odpovídat za jeho bezpečnost.

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. /formulář pro „Zmocnění“ si vyzvednou u učitelky/ Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci!!

Rodiči přivádějí do MŠ děti pouze zcela zdravé a jsou povinni hlásit učitelce jakékoliv změny v chování dítěte nebo jeho zdravotního stavu. Učitelky mají právo – v zájmu zachování zdraví ostatních dětí – děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout. Onemocní-li dítě v průběhu dne, učitelka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí apod. jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprey do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o jeho problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Rodiče mají povinnost podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic aj.) či v případě výskytu vší u dětí.

Po dlouhodobé nemoci nebo infekční nemoci je rodič povinen předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k návratu do kolektivu.

Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy (nebo na pozvání – schůzky, akce) samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání a předávání dětí. Po vyzvednutí dítěte se nezdržuje déle než je nezbytné a opustí areál školy.

Při zajišťování akcí školy (výlety, divadelní představení) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví (vyhláška č. 14/2005 § 5 odst. 1-5 Sb.)

Při akcích školy za účasti rodičů si za zdraví a bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.

MŠ doporučuje, aby děti nenosily cenné věci, které nesouvisí se vzděláváním, zejména řetízky, prstýnky aj. Přetržením delších naušnic, řetízku může dojít k úrazu. Zároveň škola neručí za ztrátu cenných věcí.

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu v mateřské škole: plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za to, co mají jejich děti v kapsách, v taškách v šatně. Učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah kapes, tašek, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, sirky apod.) – mohou např. zapříčinit úraz dítěte.

Z důvodu bezpečnosti opatří rodiče dětem uzavřenou obuv /bačkorky/ na přezutí. Pantofle na nazutí nejsou dovoleny.

Rodiče jsou povinni poskytovat data do školní matriky a ihned nahlásit všechny důležité změny v osobních datech dítěte /změna adresy, zaměstnání a telefonní čísla rodičů, změna zdravot. pojištění/

Každá MŠ má svůj  řád, případně dílčí řády které upravují podmínky konkrétní mateřské školy. Rodiče jsou povinni tyto řády respektovat a dodržovat.

Každá MŠ má svůj Školní vzdělávací program. Rodič má právo být s ním seznámen a o jeho cílech a obsahu být informován.

Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a v učení. S třídními učitelkami se rodič domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů a společných akcí. Mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.

Rodiče mají právo kdykoliv si vyžádat konzultaci s učitelkou a ředitelkou MŠ. /po předchozí domluvě termínu/

3.  Práva a povinnosti  pracovníků školy

Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství.

a) Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

 1. Dodržovat stanovenou a schválenou pracovní dobu a pracovní náplň, být připraveni na pracovišti (ve třídě) na počátku své pracovní doby, tzn. do MŠ přicházet nejméně 5 minut před zahájením pracovní doby.
 2. Žádat ředitelku organizace o svolení s výměnou směn ze závažných důvodů.
 3. Řídit se poučeními o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy PO a pokyny vedení školy  v otázce ochrany člověka za mimořádných situací.
 4. Nahlásit začátek a konec pracovní neschopnosti nebo OČR.
 5. Nahlásit včas vedoucí učitelce (učitelky) a ředitelce (vedoucí učitelka) žádost o dovolenou, náhradní volno, překážky v práci.
 6. Ohlašovat neprodleně změny v osobních datech (sňatek, rozvod, narození dítěte, změny bydliště, zdravotní pojišťovny apod.) ředitelce školy.
 7. Podat včas žádost o rozvázání pracovního poměru.
 8. Pracovní i školní úrazy hlásit okamžitě   ředitelce školy, poskytnout okamžitě první pomoc zraněnému, provést záznam do knihy úrazů, zajistit bezpečnost i ostatních dětí, případně zajistit doprovod k lékaři do příchodu zákonného zástupce.
 9. V pracovní době stanovené obecně platnými předpisy je pedagog povinen konat: Přímou výchovně vzdělávací činnost danou rozvržením pracovní doby. Práce související s touto činností: příprava na výchovně vzdělávací činnost, příprava pomůcek, vedení předepsané dokumentace, spolupráce s ostatními odborníky, s rodiči, péče o knihovnu, kabinety, účast na DVPP, účast na poradách svolaných ředitelkou nebo vedoucí učitelkou školy, studium a další dle pokynů ředitelky a vedoucí učitelky školy.
 10. Učitelka je povinna převzít výchovně vzdělávací činnost nad rámec svého úvazku. O zastupování za jiného pedagogického pracovníka rozhoduje ředitelka školy do čtyř hodin týdně, dále se souhlasem pracovníka do 6 hodin týdně.
 11. Učitelka MŠ odpovídá za výsledky výchovně vzdělávací práce, za dodržování a plnění školního vzdělávacího programu. Pracuje profesionálně, v harmonii s koncepcí a fi-lozofií školy, dodržuje všechny stanovené předpisy, plní plánované vzdělávací cíle v souladu s měsíčními plány organizace a provozními pokyny ředitelky. Při práci dbá, aby byly uspokojeny zájmy a potřeby všech dětí. Vzdělávací práci plánuje, včas a kva-litně se na ni připravuje. Pravidelně provádí evaluační činnost.
 12. Učitelka je osobně  zodpovědná za ochranu a bezpečnost dětí.
 13. Učitelka je povinna dále se vzdělávat, a to v samostatném studiu nebo  v organizova-ných formách DVPP.
 14. Učitelka je povinna dodržovat zákon o ochraně osobních údajů, nezneužívá skuteč-nosti týkající se osobních údajů dětí.
 15. Učitelka je povinna poskytovat informace zákonnému zástupci dětí o výsledcích vzdělávání, spolupracovat s nimi.
 16. Při své práci nesmí porušovat Listinu lidských práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte.

b) Provozní pracovníci jsou povinni:

 1. Dodržovat stanovenou a schválenou pracovní dobu a pracovní náplň, být připraveni na pracovišti na počátku své pracovní doby, tzn. do MŠ přicházet nejméně 5 minut před zahájením pracovní směny a odcházet z pracoviště až po uplynutí pracovní doby.
 2. Řídit se poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy PO a pokyny k ochraně zdraví člověka při mimořádných situacích.
 3. Nahlásit začátek a konec pracovní neschopnosti nebo OČR.
 4. Nahlásit včas vedoucí učitelce (učitelky) a ředitelce (vedoucí učitelka) žádost o dovolenou, náhradní volno, překážky v práci.
 5. Ohlašovat neprodleně změny v osobních datech (sňatek, rozvod, narození dítěte, změny bydliště, zdravotní pojišťovny apod.) ředitelce školy.
 6. Podat včas žádost o rozvázání pracovního poměru. Pracovní i školní úrazy hlásit okamžitě vedoucí učitelce a ředitelce školy, poskytnout okamžitě první pomoc, provést záznam do knihy úrazů, organizačně vypomoci při mimořádné situaci v MŠ /úraz, živelná pohroma…/
 7. Nahlásit předem nezbytnou návštěvu lékaře  v pracovní době a vyzvednout si potvrzenou propustku. Návštěva lékaře je povolena pouze v nutných případech, pokud není možné toto provést mimo pracovní dobu.
 8. Účastnit se na provozních porad svolaných ředitelkou nebo vedoucí učitelkou školy.
 9. Při své práci neporušovat Listinu lidských práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte.

4. Práva a povinnosti dětí

Při vstupu dítěte do MŠ má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn., že se zákonní zástupci mohou s vedoucí učitelkou školy předem dohodnout na nejvhodnějším postupu.

Škola dítě přijímá jako jedinečnou lidskou osobu, která má svoji důstojnost a je hodna uznání.

Dítě má právo na podnětné prostředí, které vede k harmonickému vývoji jeho osobnosti a zprostředkovává vědění.

Dospělí respektují věk dítěte a neprosazují své zájmy na jeho úkor.

Dítě má právo být vychováváno k samostatnosti a ke svobodě, škola rozvíjí jeho kritické myšlení a vede ho k zodpovědnosti za své konání.

Dítě má právo rozvíjet své tvůrčí schopnosti. Škola pečuje vedle rozvoje rozumových schopností dítěte i o jeho fantazii a o růst jeho vnitřního života.

Dítě má právo učit se žít ve společenství, jehož vzorem má být škola.

Dítě má právo na respektování a uznání prostředí, z něhož přichází. Různost kulturního zázemí má vést ke vzájemnému obohacování.

Škola učí dítě zodpovědnosti ve vzájemných vztazích, pomáhá mu při hledání hodnotové orientace, při rozhodování a utváření postojů. Respektuje vždy věk dítěte.

Dítě má právo na svoji spiritualitu, škola respektuje svobodnou volbu každého.

Dítě si je vědomé rovněž svých povinností, jež jsou s právy spjaty.

Děti mají povinnost šetrně zacházet s hračkami, pomůckami a vybavením mateřské školy.

Děti mají povinnost chovat se podle pravidel, která se stanoví na začátku školního roku.

Tento školní řád vstupuje v platnost dne  4.9.2006

 • Aktualizace školního řádu: 25.8.2009
 • Aktualizace : 26.8.2010
 • Aktualizace č.3: 28. 8.2012
 • Aktualizace č.4: 30. 8. 2014

 

Vypracovala: Schválila:
Simona Šindelářová Mgr. Václava Aubrechtová
Vedoucí učitelka MŠ
Ředitelka ZŠ a MŠ Volduchy