Informace k testování od 3.1.2022

Zveřejněno: 31. 12. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Základní informace o změnách testování účinných od 3.1.2022

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
    • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
  • nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání

tolik výňatek z dokumentu MŠMT

 

Doplnění:

- dále platí, že testování ve škole začne v 7,30 hodin

- žák přichází do školy včas, výuka začíná v 7,45 hodin - prodlení při testování max do 8,00 hodin

- třídní učitel testuje žáky průběžně, jak přicházejí - po celou dobu testování mají všichni žáci respirátor /ochranu dýchacích cest dle platných doporučení/, tento si žáci sejmou jen pro provedení testu a dále na pokyn třídního učitele po ukončení testování třídy

- třídní učitel předává výsledek testování určené osobě a spolupracuje v řešení v případě pozitivně testovaného žáka třídy, všichni se řídí novými doporučeními MŠMT platnými od 3.1.2022, a to odlišně pro pondělní testování a odlišně pro čtvrteční testování/ třídní učitelé byli informováni

- zákonný zástupce žáka 1.- 3. třídy může být přítomen při testování svého dítěte po dobu nezbytně nutnou, v respirátoru

- testy pro žáky jsou k dispozici zdarma z centrálních dodávek