Výuka od 4.1. 2021

Zveřejněno: 28. 12. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Výuka od 04.01.2021

Do školy budou chodit pouze 1. a 2. třídy.

Pro žáky 1. až 2. ročníků bude fungovat školní družina i školní jídelna.

Děti z 3. až 5. ročníků přejdou na distanční výuku. Obědy budou odhlášeny.

Pro prezenční výuku platí tato pravidla:

- do školy pouze zdravé děti / žáci

- hygiena a desinfekce rukou zajištěna /individuální desinfekce je povolena

- rozestupy (je-li možné dodržet v prostorách školy

- 2 roušky s sebou

- při jídle žák roušku odloží, sedí na místě, stravování po třídách

- velká přestávka- možnost pobývat venku

- výuka venku (podle možností)

- větrání ve třídách časté /doporučuje žákům svetry nebo mikiny, polštářek na židli/

- hodiny Hv bez pěveckých činností

- hodiny Tv venku, bez větší zátěže

- šatny pro 1. a 2. třídu beze změny

- 2.třída - posílena výuka asistentem pedagoga ze 3. třídy

- 1. B zahájena výuka ČJ pro cizince-úprava rozvrhu pro cizince

- oddělení školní družiny budou pracovat v režimu "Odděleně" - omezení setkávání žáků z různých tříd

Pro distanční výuku platí tato pravidla

- vzdělávání je povinné, zahrnuje všechny vyučovací předměty s výjimkami v obsahu a formách

- vzdělávání přes Google učebnu

- koordinují třídní učitelé / rozvržení zadávání dle podzimního modelu

- třídní učitelé zodpovídají za stanovování termínů odevzdávání prací a sledují jejich dodržování

- třídní učitelé mohou povolit výjimky v individualizaci výuky /rodina nemá IT techniku, žák je omluven pro nemoc

- třídní učitel nesmí tolerovat neúčast a nespolupráci při distanční výuce /vždy musí být nalezena forma spolupráce

- třídní učitel vybírá takové učivo, aby dosáhl naplnění obsahu ŠVP/ školního vzdělávacího plánu pro daný ročník

- žáci od 3. do 5. třídy pracují pokud možno samostatně, čímž získávají posun ve svých vzdělanostních dovednostech

PS: třídní učitelé čerpají nyní řádné dovolené, studijní volna atd. - s dotazy je kontaktujte nejdříve 4.1. 2021, děkuji za pochopení.

     Mateřská škola Volduchy obnovuje provoz 4.1. 2021 v plném rozsahu + nástup nových dětí.

- Upozorňuji, že rodiče předškoláků plní povinnosti vzhledem k tomu, že poslední ročník MŠ je povinný /řádně omlouvají děti nebo je posílají pravidelně do MŠ.

- Učitelky v předškolním oddělení zintenzivní přípravu dětí na školu- získání dovedností v předškolní matematice, v jazykové průpravě, v předčtenářské gramotnosti, v rozvoji hrubé a jemné motoriky, v uvolňování ruky a v správném držení psacího náčiní, k tomu všeobecný přehled o dění kolem nás.

- Vedoucí učitelka MŠ zajistí vnitřní evaluační systém a podporu pro předcházení případné budoucí školní neúspěšnosti / lekce pro předškoláky a screening PPP.

 

Všem přeji klidný a úspěšný rok 2021.

Mgr. Aubrechtová