Zápis do 1.tříd 2020/2021

Zveřejněno: 30. 3. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Zápis do 1. třídy

  

Vá­že­ní ro­di­če,

vzhle­dem k sou­čas­né mi­mo­řád­né si­tu­a­ci se zá­pis ke škol­ní do­cház­ce usku­teč­ní bez pří­tom­nos­ti dě­tí. Všech­ny in­for­ma­ce k mož­nos­tem, ja­kým způ­so­bem žá­dost po­dat, jsou vlo­že­ny/ budou postupně vkládány/ for­mou sou­bo­rů pod tím­to tex­tem.

Jakmi­le se si­tu­a­ce zlep­ší a bu­de mož­né se s dět­mi osob­ně vi­dět, kon­tak­tu­jeme Vás.

V pří­pa­dě ja­kých­ko­li ne­jas­nos­tí jsem k dis­po­zi­ci na emai­lu skola@zsvol.cz ne­bo na te­le­fo­nu 604 758 362 denně od 8 do 12 hodin.

Pře­ji všem pře­de­vším pev­né zdra­ví.

Mgr. Václava Aubrechtová

 

file ico Informace k zápisu a přijetí k základnímu vzdělávání.docx (13,7 KB) file ico přihláška zápis.pdf (372,3 KB) file ico Informace k zápisu s odkladem školní docházky.docx (54,9 KB) file ico odklad zápis.pdf (275,5 KB) file ico Výsledek zápisu a registrační čísla.docx (12,6 KB)